• Arhitektuurne ja ehitustehniline nõustamine

  • Ehitusprojektide arhitektuurse osa koostamine

Välis- ja siseruumide terviklahenduste koostamine

Lähtetingimuste analüüs ja programmi koostamine

Ruumiliste visioonide ja ehitiste eskiiside koostamine

Ehitusprojekti arhitektuuri osa koostamine

Energiatõhususarvutuste tegemine

Ehitusprojekti vormistamine ja dokumenteerimine

Koostöö huvitatud osapoolte ja asjakohaste ametkondadega

Autorijärelevalve ja osalemine ehitise kasutuselevõtu protsessis


  • Planeeringute koostamine erinevates planeeringu liikides

Planeeringuala ülevaatus, ruumiline analüüs ja planeeringu lähteseisukohtade koostamine

Ruumiliste visioonide ja planeeringute eskiislahenduste koostamine

Avalikkuse, huvitatud isikute ja asjakohaste ametiasutuste arvamustega arvestamine tasakaalustatud ruumilise lahenduse kaudu

Planeeringuala ruumilise terviklahenduse koostamine

Planeeringu ruumilise terviklahenduse tutvustamine ja põhjendamine koostöö ning avalikustamise kaudu

Planeeringu vormistamine

  • 3D visualiseerimine

Modelleerimine

Interjööri, eksterjööri ja ruumiplaanide visualiseerimine

Animeerimine

Virtuaalreaalsus

  • Hoonete ja rajatiste mõõdistamine, inventariseerimine ja digitaliseerimine, infomudelite koostamine

  • Ehitusprojektide koostamise juhtimine

Ehitusprojektide koostamise korraldamine, sh ehitusprojekti erinevate osade koostamise koordineerimine

Ehitusprojekti arhitektuurse osa, sh välis- ja siseruumi terviklahenduse koostamises osalejate juhtimine

Koostöö kasutajate, tellija ja ametkondadega


  • Planeeringute koostamise juhtimine

Planeeringu koostamise korraldamine ja koostöö planeeringu eri osade koostajatega

Koostöö riigi- ja omavalitsusasutuste, omanike, huvitatud isikute ja avalikkusega ning taristuvaldajatega